Vedtekter

Vedtekter for Venstrealliansen

Vedtatt på årsmøtet 24. august 2016

 1. Navn

Organisasjonens navn er Venstrealliansen (VA). Organisasjonens engelske navn er The Leftist Alliance.

 

 1. Formål

VA er en partipolitisk uavhengig, sosialistisk og feministisk organisasjon for studenter i Oslo. VA driver både med aktivisme og studentparlamentarisk arbeid. VA skal være et samlingspunkt for radikale foreninger.

 

 1. Medlemskap

Medlemskap i Venstrealliansen er åpent for alle som tilslutter seg den politiske plattformen.

Alle tilstedeværende uten tilknytning til andre lister har tale- og forslags- og stemmerett på Årsmøtet.

Personer som fremmes til valg av Venstrealliansen og velges til betalte verv bør betale organisasjonsskatt tilsvarende 1 % av det aktuelle honoraret eller lønna vervet eller stillinga gir.

 

 1. Organisasjonen

Venstrealliansen har følgende organer:

 • Årsmøtet
 • Allmøtet
 • Styret

Årsmøtet, allmøtet og styret kan i tillegg sette ned komiteer og utvalg med mandat gitt av årsmøtet eller allmøtet.

 

4.1 Årsmøtet

Årsmøtet er VAs øverste organ og avholdes minst én gang i året. Innkalling til årsmøtet må sendes ut én måned før møtet avholdes.

Styret er ansvarlig for forberedelser og innkalling. Forslag til dagsorden sendes ut minst ei uke før årsmøtet. Allmøtet og styret har myndighet til å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet skal i utgangspunktet behandle følgende saker:

 • Innkalling og dagsorden
 • Rapport fra styret
 • Vedtak av vedtekter, prinsipprogram og arbeidsplan
 • Godkjenning av regnskap og budsjett
 • Valg av nytt styre

 

4.2 Allmøtet

Allmøtet er VAs øverste organ mellom årsmøtene. Styret har ansvar for å kalle inn til allmøter og er pliktet til å gjøre dette hvis minimum 5 medlemmer krever det. Innkalling skal være sendt ut minst en uke i forkant av allmøtet og skal sendes til allme medlemmer.

Allmøtet vedtar lister med kandidater til Studentparlamentet, Velferdstinget tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Norsk Studentorganisasjon, heretter kalt Forsamlingene, og kandidater til verv valgt fra Forsamlingene.

Det bør etterstrebes å ha en politisk innledning på hvert allmøte.

 

4.3 Styret

Styret har ansvaret for det daglige politiske og organisatoriske arbeidet.

Styre skal bestå v 5 til 7 personer, og man skal tilstrede oddetall.

 • Leder.
 • Økonomiansvarlig
 • Styremedlemmer

Leder har ansvar for å kalle inn til styremøter og skal lede årsmøter, allmøter og styremøter.

Økonomiansvarlig har ansvaret for organisasjonens økonomi og skal legge fram regnskap og budsjett på årsmøtet.

Alle styrerepresentantene velges direkte på årsmøtet. Styret skal ha en kvinneandel på minst 40%.

 

4.4 Valgkomite

På årsmøtet skal det velges en valgkomité bestående av tre personer som har ansvaret for å innstille på kandidater til verv i Studentparlamentet, Velferdstinget, NorskStudentorganisasjon, styret og lignende. Valgkomitéen innstiller også på neste valgkomité. Valgkomitéens medlemmer kan ikke ha andre verv I Venstrealliansen.

 

 1. Studentparlamentarisk arbeid

VAs parlamentarikergrupper er underlagt VAs arbeidsplan og politiske plattform, skal ta debatten på formøtene til etterretning, men står ellers fritt til å stemme, tale og fremme forslag i Forsamlingene etter eget ønske.

På VAs lister og blant VAs tillitsvalgte skal det være minst 40% kvinner. Både men og kvinner skal være representert. VA skal tilstrebe bred fakultetsvis representasjon på sine lister.

 

5.1 Formøter

I forkant av hvert Forsamlingsmøte skal VA avholde et formøte, der sakene som skal behandles på gjeldende møte skal gjennomgås. Fraksjonsleder har ansvar for å innkalle alle medlemmer til formøtet.

Representantene for gjeldende Forsamling har møteplikt og er ansvarlige for å kontakte sine varaer dersom de ikke kan møte. Formøter foran møter i Forsamlingene skal være åpne for allmenheten.

 

5.2 Tillitsvalgte

VAs tillitsvalgte plikter å informere styret om sakene de behandler. Mistillit mot en av VAs tillitsvalgte fremmes på allmøte. Et slikt møte skal avholdes når fem av organisasjonens medlemmer krever det. Mistillitsforslag kan bare vedtas med 2/3 flertall av allmøtets stemmer. Valg av ny tillitsvalgt til å bekle gjeldende verv må skje på samme møte.

 1. Aktivistisk arbeid

VAs aktivistiske arbeid omfatter aktiviteter som ikke er direkte knyttet til Forsamlingene, herunder organisering av demonstrasjoner, debatter og sosiale aktiviteter.

Styret har ansvar for organisasjonens forhold til Det norske studentersamfund (DNS),

 

 1. Endring av vedtektene.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av årsmøtets stemmer.

Endringer trer først i kraft når årsmøtet er hevet.

 

 1. Oppløsning

Oppløsning av VA krever 3/4 flertall av årsmøtets stemmer, både på årsmøtet og på et ekstraordinært årsmøte som avholdes fire uker etter første oppløsningsvedtak.

Krav om oppløsning skal sendes ut med sakspapirene til årsmøtet.

Ved oppløsning tilfaller VAs eiendeler Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), med mindre 3/4 av årsmøtets stemmer vedtar noe annet.

 

Reklamer